Regres je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres pripada vsem delavcem, ki jim je priznana pravica do letnega dopusta in ni povezana z njegovo dejansko izrabo.

Regres in letni dopust delavcev sta temeljni pravici zaposlenih delavcev, določeni v 131. in 159. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13).

Delodajalec mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
V tretjem odstavku 131. člena ZDR je določeno, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa kot 1. julij, vendar najkasneje 1. november tekočega koledarskega leta.

Interventni ukrepi niso v nobenem delu posegli v ureditev pravice do regresa za letni dopust, zato so delavci ne glede na morebitno vključenost v interventne ukrepe upravičeni do regresa za letni dopust na način in v obsegu, kot je opisano zgoraj.
Morebitno čakanje na delo tako ne vpliva na pravico delavca do regresa.

Od 1. 1. 2020 dalje minimalna plača znaša 940,58 za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Minimalni znesek regresa za leto 2020 je tako 940,58 € bruto. Za leto 2020 velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače (1.937,21€ april 2020) v RS neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Vaš računovodski servis