S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane med strankama delovno razmerje, za katerega so
značilni naslednji elementi:
– gre za razmerje med delavcem in delodajalcem
– prostovoljnost razmerja
– vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca
– predmet razmerja je opravljanje dela, katero se opravlja osebno, nepretrgano, odplačno ter
v skladu z navodili in pod nadzorom delodajalca.

Kadar vas obišče Inšpektorat RS za delo boste morali predložiti dokumente, ki jih mora delodajalec voditi in zagotavljati njihovo hrambo.

 • Pogodba o zaposlitvi z vsemi obveznimi sestavinami
 • Prijave in odjave v zavarovanje, ter morebitne spremembe (M1, M2, M3,…)
 • Prijava potrebe po delavcih
 • Dokazila o vročitvi dokumentov vašim zaposlenim
 • Plačilne liste
 • Dokazila o nakazilu plač in ostalih prejemkov (povračilo stroškov, regres)
 • Rek obrazce
 • Evidenca delovnega časa (obstaja tudi obrazec, ki ga lahko kupite)
 • Obvestilo o letnem dopustu
 • Zdravniška spričevala
 • V kolikor imate več kot 10 zaposlenih, tudi akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Evidence iz področja Zakona o varnosti in zdravju pri delu (usposabljanje za varno delo, delovna oprema,…)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Izjava o zagotavljanju preprečevanja nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnem mestu
 • Izjava in pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu
 • Načrtovanje, izvajanje in spremljanje promocije zdravja v podjetju

Najpomembnejše evidence, ki jih morate voditi o zaposlenih pa so:

 • Evidenca o zaposlenih delavcih (podatki o delavcu, podatku o delovnih dovoljenjih-tujci, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi)
 • Evidenca o stroških dela (podatki o plačah in nadomestilih plač, podatke o drugih stroških dela, podatke o TRR delavca, podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnosti za posameznega delavca)
 • Evidenca o izrabi delovnega časa

Za dodatna pojasnila in navodila glede pravilnega vodenja evidenc na področju dela vam z veseljem pomagamo.